ATTC

Algemene voorwaarden

1. ATTC/Opdrachtnemer: Auto Technisch Trainings Centrum (ATTC) is een VOF, gevestigd te Nuth. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ATTC.

2. Aansprakelijkheidsbeperkingen:
a. Iedere aansprakelijkheid van ATTC is beperkt tot het bedrag van het door opdrachtgever verschuldigde cursusgeld voor de desbetreffende cursus.
b. Iedere aansprakelijkheid van ATTC voor schade aan personen of zaken ontstaan door of in verband met  het uitvoeren van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins, is uitgesloten, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van ATTC.
c. De artikelen 6:76 en 6:77 zijn terzijde gesteld.

3. Cursusgeld, betalingstermijn:
a. De kosten van een cursus staan vermeld op de website van ATTC, alsmede in brochures en de tarieflijst, welke op verzoek gratis worden toegezonden.
b. De kosten van een cursus worden periodiek door ATTC vastgesteld.
c. De kosten van een cursus zoals die gelden op de datum van bevestiging door ATTC van een inschrijving zijn bepalend.
d. Indien een cursusdeelname op verzoek van opdrachtgever wordt verschoven naar een latere cursus, dan gelden de kosten van de cursus die voor de periode waarin die latere cursus valt van toepassing zijn.
e. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
f. Na de aanmelding zal ATTC het cursusgeld factureren. Het verschuldigde cursusgeld dient voor de datum van de cursus te zijn voldaan door storting op de bankrekening van ATTC.
g. Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Hij is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) van het cursusgeld per kalendermaand of deel daarvan. Daarnaast behoudt ATTC zich het recht voor alle overige kosten en schade op opdrachtgever te verhalen.
h. ATTC kan deelname van opdrachtgever casu quo zijn vervanger weigeren als het cursusgeld niet tijdig is voldaan.

4. Aanmelding:
a. Door ontvangst door ATTC van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of de ondertekende offerte komt een overeenkomst tussen opdrachtgever en ATTC tot stand. Opdrachtgever verplicht zich tot het naleven van deze algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever kan zich laten vervangen, indien de vervanging wordt meegedeeld aan ATTC. Opdrachtgever verplicht zich in geval van vervanging het cursusgeld te voldoen als hiervoor onder 3.e. vermeld.
c. Inschrijving voor een cursus is mogelijk tot twee weken voor de geplande cursusdatum en daarna voor zover er nog cursusplaatsen voor handen zijn.

5. Annulering:
a. ATTC houdt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren, of een deelnemer te weigeren. In geval van annulering door ATTC heeft de opdrachtgever het recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.
b. De opdrachtgever heeft het recht te annuleren voor een cursus.
Annulering kan alleen schriftelijk en volgens de volgende bepalingen:
Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursusdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de totale cursussom in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de cursus wordt de gehele cursussom in rekening gebracht.

6. Toepasselijk recht; forumkeuze:
a. Op iedere overeenkomst tussen ATTC en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Maastricht.

7. Overige bepalingen:
a. Opdrachtgever dient bij de cursus APK 2 Heroriëntatie Nieuwe stijl zelf zorg te dragen voor het cursusmateriaal (Regelgeving Algemene Periodieke Keuring).
b. Bij overige cursussen zal door ATTC worden vermeld welk cursusmateriaal opdrachtgever dient mee te nemen naar de cursus.
c. ATTC draagt zorg voor aantekenpapier, pennen en consumpties (koffie, thee), welke materialen in het cursusgeld zijn begrepen.

Wij helpen je verder in de mobiliteitsbranche.
Het erkend technisch trainings centrum voor opleidingen & trainingen in de autotechniek.

Persoonlijk advies.

Persoonlijk
advies.

Een passende oplossing voor jouw opleidingen & trainingen in de autotechniek. Wij helpen jou graag verder, neem vrijblijvend contact op.

  • Thermiekstraat 4a
    6361 HB  Nuth

  • info@attc.nl

  • 045 – 577 88 00